Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").

"Prodávající" je obchodní společnost VINCENZ s r.o., se sídlem Velké Kunětice 127,IČO: 086 10 495 , DIČ: CZ08610495, zapsaná u OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 80131.
"Kupující" je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

2. Záruční podmínky

Vykazuje-li zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede kupující.

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Kupující bere na vědomí, že zobrazení barev produktů na monitoru může být odlišné od skutečnosti, což je dáno vlastnostmi konkrétního monitoru i vlastním převodem skutečného vzorku do elektronické podoby. Taková odlišnost není považována za vadu a není tedy předmětem reklamace.

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými zákonem.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

3. Vyřízení Reklamace

Reklamace se uplatňují v prodejně prodávajícího. Zboží musí být čisté, nejlépe v původním obalu, je nutné přiložit kopii dokladu o zakoupení. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

Zboží zasílejte na adresu:

SPORT 2000
28. října 1360/42
79001 Jeseník

Reklamaci vyřizuje vedoucí prodejny SPORT 2000 v Jeseníku, tel: 584414051, e-mail: obchod@freetimeproject.cz

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

4. Závěrečná ustanovení

V případě jakékoli reklamace kupující prodávajícího informuje o uplatnění reklamace a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury.

Tento reklamační řád nabývá účinnost 1. 11. 2019.

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Vše skladem,
ihned k odeslání
Doprava zdarma
od 2000 Kč
Zasíláme na
Slovensko
Objednávky do 11 h. odesíláme okamžitě